Návrhy a realizace sítí

 

1.Návrh počítačové sítě

 

Návrh kompletní počítačové sítě vždy vychází z představ a budoucího využití počítačové sítě. Velmi důležitý je účel jejího využití a charakter provozovaných aplikací. Návrh počítačové sítě pro chod běžných kancelářských aplikací se bude lišit od sítě budované pro náročné grafické aplikace typu CAD (technické kreslení, designerství apod.).Rozdílné nároky na techniku a programové vybavení bude mít např. počítačová síť školy a síť řídící výrobu firmy.Každému návrhu předcházejí konzultace s naším zákazníkem, při kterých získáváme co nejvíce informací o jeho představách, případně ochotně poradíme a upozorníme na možná nebezpečí, kterých je třeba se vyvarovat, aby prostředky vynaložené na realizaci projektu nepřišly nazmar.

 

Velmi často provádíme i dílčí návrhy týkající se modernizace již existující počítačové sítě. Jedná se zpravidla o změnu operačního systému na uživatelských PC. síťového operačního systému (např.Windows na NetWare) nebo o zavedení internetových technologií - nejčastěji prohlížení internetových stránek, elektronická pošta, vlastní prezentace na Internetu.

 

 

2. Realizace datových rozvodů počítačové sítě, zapojení aktivních prvků

 

Do této kapitoly patří datové rozvody, realizace kabeláže, montáž aktivních prvků do rackových skříní a propojení s datovými rozvody, dále pak předání schématu realizovaných datových rozvodů.Realizaci datových rozvodů provádíme dle platných předpisů a norem. Současně s datovými rozvody realizujeme i potřebné rozvody 230V - pro napájení potřebné výpočetní techniky nebo aktivních prvků. V rámci komplexní dodávky zajišťujeme   i ochranu místností s centrálními servery zabezpečovací technikou.Po provedené kabeláži, montáži rozvodných skříní a zapojení aktivních prvků předáváme topologické schéma datových rozvodů počítačové sítě. Výsledné schéma tak akceptuje všechny změny, které během realizace nastaly (např. nepřípustný souběh datových rozvodů se silovými rozvody elektrického napětí někdy vynutí částečnou změnu trasy oproti předpokládané a pod.).

 

 

 

 

3. Instalace operačních systému, založení uživatelských účtů a souvisejících objektů

 

Do této kapitoly patří instalace nového serveru, instalace příslušného síťového operačního systému, konfigurace parametrů dle velikosti počítačové sítě a charakteru aplikací v ní provozovaných. Založení uživatelských účtů a souvisejících objektů.Zřízení přístupu uživatelů (uživatelské účty studentů či žáků, pedagogického sboru, administrativních pracovníků) do počítačové sítě, vytvoření sdílených prostředků sítě (aplikace, síťové disky a adresáře, společné  tiskárny), přiřazení nezbytně nutných sdílených prostředků jednotlivým uživatelům. 

Vlastní instalace a následná konfigurace parametrů operačního systému sítě je věc poměrně citlivá a pokud je neodborně provedena, může negativně ovlivnit provoz a stabilitu počítačové sítě. K této problematice proto přistupujeme velmi odpovědně s využitím přístupů k důležitým novým informacím z oboru a na základě naší dlouhodobé zkušenosti. Ke svým zákazníkům nepřicházíme experimentovat, ale přinášíme vyprofilované řešení. 

Po instalaci a konfiguraci serveru je nutno provést činnosti, které činí síť opravdovou sítí. Zřízení uživatelských účtů znamená umožnit přístup uživatelů k potřebným aplikacím, datům, souborům, tiskárnám a ostatním sdíleným prostředkům. Zde se nastavují a uplatňují přístupová práva, která jednotliví uživatelů využívají k výuce, přípravám, testům, ekonomickým agendám a pod. Ve většině počítačových sítí nejsou veškeré informace určeny všem, a tak k nim musí být zajištěn rozdílný přístup. 

Moderní technologie umožňují automatizovanou distribuci(instalaci) programů ze sítě na jednotlivé počítače uživatelů dle výše zmiňovaných pravidel přístupu. Kromě programového vybavení lze na PC distribuovat i ovladače síťových tiskáren a dokonce i vlastní operační systém. Nasazení takových technologií je otázkou vynaložených finančních prostředků. 

Dnes jsou běžně v provozu počítačové sítě i bez těchto moderních technologií. Lze se setkat s účelně využitými PC s nižšími konfiguracemi a s nižšími operačními systémy. Naše nabídka pro správu zahrnuje všechny rozšířené operační systémy osobních počítačů .

 

 

4. Implementace bezpečnostních prvků

 

Do této kapitoly patří zálohování dat, provádění záloh sítě, řešení problematiky datových záloh, tj.instalace zařízení, příprava médií a vypracování metodiky pro zálohování - vlastní rutinní zálohování dat provádí pracovník zákazníka k tomu určený a námi zaškolený.Antivirová ochrana dat, zabezpečení sítě proti počítačovým infiltracím, tj. instalace školou zakoupeného antivirového programu a automatizace prověřovacích procesů.Bezpečnostní bariéry proti nebezpečí i Internetu, ochrana lokální počítačové sítě před možnými průniky z Internetu a proti nevhodným  aktivitám studentů, žáků, ale i vlastních pracovníků.

Počítačová data jsou z celé počítačové sítě tím nejcennějším. Jejich ztráta způsobuje obvykle značné problémy.Je smutnou zkušeností, že opravdovou hodnotu čehokoliv si uvědomíme teprve tehdy, když to ztratíme. Na informacích a informačních technologiích je dnes již závislý každý z nás. Bohužel praxe však mnohdy ukazuje, že bezpečnost dat bývá až na jednom z posledních míst.Pod pojem bezpečnosti se totiž nezahrnuje jenom ochrana dat proti napadení a jejich zneužití, ale také rizika plynoucí z nečekaných situací (selháním lidského faktoru počínaje a přírodní katastrofou konče).S technickou ochranou dat jsou úzce spojena i organizační opatření eliminující rizika (např.lidský faktor) a proto nemůžeme nikdy vyřešit zabezpečení dat jako celek. Pouze můžeme nasadit technické prostředky na snížení rizika ztráty dat přičemž platí, že kvalita technického zabezpečení dat je vždy odrazem vynaložených prostředků na tuto problematiku.